2018-2019 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2018-2019 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Kauno Prano Daunio ugdymo centre bus vykdomas 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (toliau – NMPP), kuris  vyks nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki gegužės 3 d. pagal tvarkaraštį, patvirtintą 2018 m. rugsėjo nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu Nr. (1.3)-V-129.

Testavimo tikslas – įvertinti Lietuvos mokinių pasiekimus pagal visiems vienodus kriterijus ir suteikti individualią mokymosi pagalbą, jei to reikia. Nacionaliniu lygmeniu – turėti apibendrintą informaciją apie pasiekimus ir ja remiantis koreguoti ugdymo programas, organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. Testavimo rezultatai padės mokiniui suprasti, ką jis padarė gerai ir ką jis turi pagerinti.


Mokiniai žinias ir gebėjimus pasitikrina atlikdami diagnostinius (2-oje klasėje) ir standartizuotus (4, 6) testus. Kiekvieną pavasarį antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai visoje Lietuvoje atlieka vienodas užduotis:

  • 2 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;
  • 4 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo;
  • 6 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;
  • 8 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo.

          NMPP užduoties struktūrą ir klausimų pobūdį nustato Nacionalinis egzaminų centras (toliau – NEC) pagal tuo metu galiojančias pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. NMPP užduoties struktūrą ir klausimų pobūdį tvirtina NEC direktorius. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, NMPP užduočių forma, vykdymas ir vertinimo instrukcija yra pritaikomi.  Centras dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pritaiko testavimo medžiagą mokiniams pagal poreikį.

Testavimas vyksta pagal Nacionalinio egzaminų centro nustatytą tvarkaraštį, laikantis bendrosios testavimo vykdymo tvarkos, nepažeidžiant testavimo medžiagos konfidencialumo reikalavimų. Mokinių testai įvertinami pagal vertinimo instrukcijas, rezultatai suvedami į NEC parengtas elektronines formas.

NEC kiekvienam mokiniui parengia individualią ataskaitą (profilį), kurioje pateikia informaciją apie testuojamų dalykų mokymosi rezultatus. Profilyje išryškėja, kurį dalyko pasiekimų lygį (patenkinamą, pagrindinį, aukštesnįjį) mokinys pasiekė, kokie mokinio mokymosi rezultatai lyginant su klasės, mokyklos ir šalies rezultatais. Centro, klasės ir mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos individualiai aptariamos su mokyklos administracija, mokinį mokančiu mokytoju, mokiniu, jo tėvais. Tokiu būdu siekiama, kad mokinys pasiektų aukštesnius rezultatus arba, esant reikalui, padedama išspręsti konkrečius vaiko mokymosi sunkumus ir problemas bei suteikti tinkamą pagalbą.

 Mokiniai pildo klausimyną, kurio pagalba  yra apskaičiuojami tokie rodikliai kaip mokyklos klimatas, patyčių situacija mokyklose, mokinio savijauta mokykloje, mokinio mokėjimas mokytis, mokyklos sukuriama pridėtinė vertė ir pan.

Vadovaujantis standartizuotų testų rezultatais ir klausimynų duomenimis, NEC sudaro mokyklos ataskaitą, kuri leidžia mokyklai objektyviai įsivertinti savo darbą kitų mokyklų kontekste, pasidžiaugti mokinių laimėjimais, pamatyti problemas ir tobulintinas sritis, priimti sprendimus dėl priemonių ugdymo kokybei gerinti.


2018-2019 m. m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo Centre tvarkaraštis

Nurodyto dalyko /ugdymo srities NMPP testas

Testo pildymo trukmė

Testavimo data

Testavimo laikas

2 klasė

Rašymas, 1 dalis (teksto kūrimas)

apie 45 min. *

Balandžio 16 d.

9.00 val.

Skaitymas

apie 45 min. *

Balandžio 18 d.

9.00 val.

Rašymas, 2 dalis (kalbos sistema)

apie 45 min. *

Gegužės 3 d.

9.00 val.

Matematika

apie 45 min. *

Balandžio 30 d.

9.00 val.

4 klasė

Rašymas

45 min.

balandžio 16 d.

9.00 val.

Skaitymas

45 min.

balandžio 18 d.

9.00 val.

Matematika

45 min.

Balandžio 30 d.

9.00 val.

Pasaulio pažinimas

45 min.

Gegužės 3 d.

9.00 val.

6 klasė

Rašymas

45 min.

Balandžio 15 d.

9.00 val.

Skaitymas

45 min.

Balandžio 17 d.

9.00 val.

Matematika

45 min.

Balandžio 19 d.

9.00 val.

 * Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

Linkime visiems sėkmės atliekant žinių ir gebėjimų patikrinimo testus!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status