CENTRO VIZIJA

Unikalus, atviras kaitai, nuolat besimokantis, regos, įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių ugdytinių, jų tėvų ir kitų bendruomenės narių poreikius tenkinantis Centras: kompleksiškai teikiantis kokybiškas švietimo, sveikatinimo ir socialines paslaugas, atitinkančias klientų ir jų aplinkos poreikius bei šiuolaikinės visuomenės kriterijus, plėtojantis pozityvią ir motyvuojančią aplinką pagal sveikatos galias aktyviai, kūrybiškai, atsakingai asmenybei ugdytis, taip sudarydamas prielaidas sėkmingai integracijai ir savarankiškesniam ugdytinių gyvenimui visuomenėje.


CENTRO MISIJA

 • Užtikrinti valstybės deleguotų funkcijų vykdymą, įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo programas bei teikiant kokybiškas švietimo, medicinines, konsultacines ir kitas paslaugas įvairių amžiaus grupių asmenims, turintiems regos, įvairiapusių raidos sutrikimų Kauno mieste ir respublikoje.
 • Padėti ugdytiniams tenkinti bazinius ir specialiuosius ugdymosi poreikius, rasti aktualią ir artimiausią plėtros sritį ir jos pagrindu ugdyti, lavinti ir formuoti vertybines nuostatas, kiekvienam numatant individualias ugdymo(-si) strategijas.
 • Tapti moderniai įrengtu daugiafunkciniu centru, turtingu materialine technine baze, paslaugų įvairove, žmogiškaisiais ištekliais bei patraukliu ir naudingu miesto, šalies gyventojams.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

PAŽINTI, SUPRASTI, PADĖTI!
Centras vadovaujasi humanistine filosofija, kuri ugdo asmens savitumą, skatina pagalbą kiekvienam asmeniui, pabrėžia atsakomybę tiek už savo, tiek ir už kitų žmonių veiklą. Ugdant pripažįstama asmens teisė būti savimi, ugdytis prieinamu lygiu ir tempu saugioje aplinkoje Įvairiomis raiškos priemonėmis skatinamas ugdytinių poreikis savirealizacijai, aktyvumas, kūrybiškumas, tobulėjimas. Ugdytinio gebėjimų ir patirties analizė, pedagoginis meistriškumas, modernios ugdymo technologijos, visos bendruomenės susitelkimas ir pastangos, kantrybė ir atkaklumas yra centro pažangos garantas.


CENTRO TRADICIJOS

 • Sausio 13-osios minėjimas
 • Saugesnio interneto diena
 • Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji
 • Užgavėnių šventė
 • Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena – Kovo 11-oji
 • Tarptautinė Žemės diena – Kovo 20
 • Autizmo diena – Balandžio 2
 • Sporto šventė „Keliauk dviračiu“
 • Gegužė – šeimos mėnuo
 • Mokslo ir žinių diena – Rugsėjo 1-oji
 • Mokytojo diena – Spalio 5
 • Baltosios lazdelės diena – Spalio 15
 • Tolerancijos diena – Lapkričio 16
 • Kalėdiniai renginiai

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status