Vaikų priėmimas į Kauno Prano Daunio ugdymo centrą 2017-2018 m. m.

Kauno Prano Daunio ugdymo centras (toliau – Centras) vykdo ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programą, specialiąją pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą, specialiąją pagrindinio ugdymo programą, neformaliojo vaikų švietimo programas. Į Centrą priimami asmenys turintys regos ir įvairiapusių raidos sutrikimų ir didelius ir labai didelius ugdymosi poreikius. Priėmimas vykdomas vadovaujantis švietimą reglamentuojančiais dokumentais ir Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais.

Komplektuojant klases laikomasi normatyvinių reikalavimų, neviršijant dokumentuose nurodytų mokinių skaičiaus klasėse.

Asmenų priėmimas į Centrą įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami Centro ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės.

Priėmimą vykdo priėmimo komisija, skiriama direktorės įsakymu, veikianti pagal direktorės patvirtintą darbo reglamentą.

Priėmimas pradedamas 2017 m. vasario 20 d. 13.00 val., baigiamas birželio 1 d.

Pateikiami dokumentai:

1. Prašymas. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
2. PPT (pedagoginės psichologinės tarnybos) pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo.
3. Mokiniams su regos sutrikimais – gydyto oftalmologo asmens regėjimo būklės įvertinimas.
4. Neįgalumo lygio pažyma.
5. Neįgaliojo pažymėjimas.
6. Pažyma dėl gyvenamosios vietos.
7. Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentas.
8. Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą (f-027-1/a).
9. Mokinio gimimo liudijimo nuorašas.
10. Dvi nuotraukos (3×4).

Kitų dokumentų originalai priimami iki 2017 m. birželio 12 d. 15 val.

Naujai  priimtų mokinių sąrašus planuojama skelbti 2017 m. birželio 12 d. 17.00 val.

Naujai priimtų mokinių ir jų tėvų susirinkimas planuojamas 2017 m. birželio 13 d. 15.00 val.

Pastaba: informacija bus tikslinama ir papildoma.

Asmenų prėmimo į Kauno miesto savivaldybės mokyklas tvarka
– Kauno Prano Daunio ugdymo centro priėmimo komisijos sudėtis.
– Kauno Prano Daunio ugdymo centro priėmimo komisijos darbo reglamentas.
– Komplektuojamų klasių sąrašas.
– Prašymus pateikusių asmenų sąrašas.

2017-2018 m. m. centre formuojamos 2 pirmos, 1 pirma/antra jungtinė klasė

2017-2018 m. m. komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių pagal bendrojo ugdymo programas skaičius

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 kl.

10 kl.

Specialiosios

klasės

2

2

2

3

1

1

Specialiosios

jungtinės

klasės

1

3

2