Skelbiame mokinių, priimamų mokytis Kauno Prano Daunio ugdymo centre nuo 2018 metų rugsėjo 1 d.

 • į pirmą klasę – Lėja D., Vilius Š., Mindaugas J.
 • į trečią klasę – Julius L.
 • į ketvirtą klasę – Justinas S.

Vaikų priėmimas į Kauno Prano Daunio ugdymo centrą 2018-2019 m. m.

Kauno Prano Daunio ugdymo centras (toliau – Centras) vykdo ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programą, specialiąją pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą, specialiąją pagrindinio ugdymo programą, neformaliojo vaikų švietimo programas. Į Centrą priimami asmenys turintys regos ir įvairiapusių raidos sutrikimų ir didelius ir labai didelius ugdymosi poreikius. Priėmimas vykdomas vadovaujantis švietimą reglamentuojančiais dokumentais ir Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais. Komplektuojant klases laikomasi normatyvinių reikalavimų, neviršijant dokumentuose nurodytų mokinių skaičiaus klasėse. Asmenų priėmimas į Centrą įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami Centro ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės. Priėmimą vykdo priėmimo komisija, skiriama direktorės įsakymu, veikianti pagal direktorės patvirtintą darbo reglamentą. Centrui priskirta teritorija – Kauno miestas (regos sutrikimą turintiems asmenims ši sąlyga netaikoma).

Priėmimas vykdomas vadovaujantis

 • Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos  2015 m. gruodžio 8  d. sprendimu Nr. T-682.
 • Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos  2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33. pdf

Dokumentai registruojami

 • Prašymai pradėti mokytis 2018–2019 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 valandos.
 • Registruotų prašymų tikrinimo vartotojo vadovas pdf
 • Centro raštinėje pirmadieniais-penktadieniais, 8.00 – 16.00 val. Už dokumentų priėmimą atsakinga raštinės vedėja, tel. (8 37) 33 18 24
 • Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

2018-2019 m. m. planuojama priimti

 • 12 mokinių į pirmas klases (priėmimo komisija sprendimą priims 2018-06-01).
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse vaikai priimami į laisvas vietas.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
2. PPT (pedagoginės psichologinės tarnybos) pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo.
3. Mokiniams su regos sutrikimais – gydyto oftalmologo asmens regėjimo būklės įvertinimas.
4. Neįgalumo lygio pažyma.
5. Neįgaliojo pažymėjimas.
6. Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentas.
7. Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą (F-027-1/a).
8. Mokinio gimimo liudijimo kopija.
9. Dvi nuotraukos (3×4) (nebūtina).

Priėmimo komisija

Pirmininkė – Lolita Alvana Andriuškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 • Toma Malvicė, psichologė
 • Daiva Sanauskienė, gydytoja
 • Vaiva Alijauskienė, specialioji pedagogė
 • Grita Strankauskienė, neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėja

Komisijos darbo reglamentas pdf