• Sausio 13-osios minėjimas
 • Saugesnio interneto diena
 • Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji
 • Užgavėnių šventė
 • Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena – Kovo 11-oji
 • Tarptautinė Žemės diena – Kovo 20
 • Autizmo diena – Balandžio 2
 • Sporto šventė „Keliauk dviračiu“
 • Gegužė – šeimos mėnuo
 • Mokslo ir žinių diena – Rugsėjo 1-oji
 • Mokytojo diena – Spalio 5
 • Baltosios lazdelės diena – Spalio 15
 • Tolerancijos diena – Lapkričio 16
 • Kalėdiniai renginiai

 


CENTRO VIZIJA

Unikalus, dinamiškas ugdytinių, turinčių regos, autizmo spektro, įvairiapusių raidos
sutrikimų, jų tėvų ir kitų bendruomenės narių poreikius tenkinantis centras, besivadovaujantis
humanistinėmis vertybėmis, orientuotas į ugdytinį ir jo šeimą: kompleksiškai teikiantis kokybiškas
įvairiapusiškas švietimo, sveikatinimo ir socialines paslaugas, atitinkančias klientų ir jų aplinkos
poreikius bei šiuolaikinės visuomenės kriterijus; plėtojantis pozityvią ir motyvuojančią aplinką
pagal sveikatos galias, aktyviai, kūrybiškai, atsakingai asmenybei ugdytis, taip sudarydamas
prielaidas sėkmingai integracijai ir savarankiškesniam ugdytinių gyvenimui visuomenėje.


CENTRO MISIJA

 • Užtikrinti valstybės deleguotų funkcijų vykdymą, įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo programas bei teikiant kokybiškas švietimo, medicinines, konsultacines ir kitas paslaugas įvairų amžiaus grupių asmenims Kauno mieste ir respublikoje.
 • Padėti ugdytiniams tenkinti bazinius ir specialiuosius poreikius, rasti aktualiąją ir artimiausią plėtros sritį ir jos pagrindu ugdyti, lavinti ir formuoti vertybines nuostatas, kiekvienam numatant individualias ugdymo(-si) strategijas.
 • Atskleisti žmonių su negalia asmenybę ir parengti juos integracijai į visuomenę, įgyvendinant socialinių įgūdžių ugdymo programas. Siekti jų išsilavinimo tęstinumo, atsižvelgiant į individualius specialiuosius poreikius.
 • Tapti moderniai įrengtu daugiafunkciniu centru, turtingu materialine technine baze, paslaugų įvairove, žmogiškaisiais ištekliais bei patraukliu ir naudingu miesto, šalies gyventojams.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Centras vadovaujasi humanistine filosofija, kuri ugdo asmens savitumą, skatina pagalbą
kiekvienam asmeniui, pabrėžia atsakomybę tiek už savo, tiek ir už kitų žmonių poelgius bei veiklą.
Asmenybės ugdymas paremtas atsakomybe, veikla ir bendravimu. Centro nuostata yra tokia, kad
visi asmenys gali būti ugdomi, visiems reikia padėti įgyti įvairių, jiems prieinamų socialinių įgūdžių
ir kompetencijų, nuo kurių priklauso savarankiškas bei nepriklausomas gyvenimas. Ugdant
pripažįstama asmens teisė būti savimi, ugdytis prieinamu lygiu ir tempu saugioje, įprastoje
aplinkoje, tenkinami individualūs poreikiai, atsižvelgiant į asmenybei būdingą pasaulio suvokimą.
Įvairiomis raiškos priemonėmis skatinamas ugdytinių poreikis savirealizacijai, aktyvumas,
kūrybiškumas, tobulėjimas. Ugdytinio gebėjimų ir patirties analizė, pedagoginis meistriškumas,
šiuolaikinės korekcinio ugdymo technologijos, visos bendruomenės susitelkimas ir pastangos,
kantrybė ir atkaklumas gali padėti daug ko pasiekti.