NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIUS

 • Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyrius (NŠŠPS) organizuoja ir vykdo veiklą, susijusią su mokinių popietiniu užimtumu ir apgyvendinimu Centro bendrabutyje.
 • NŠŠPS vadovaujasi tais pačiais dokumentais, kuriais grindžiama visa Centro veikla: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais, Centro nuostatais, strateginiu ir veiklos planais.
 • NŠŠPS atsakingas už mokinių apgyvendinimą Centro bendrabutyje, sudaro sąlygas kasdieninio gyvenimo įgūdžiams formuoti, lavinti ir tobulinti, ruošia socialinei adaptacijai ir integracijai į visuomenę.
 • NŠŠPS veiklą organizuoja skyriaus vedėja Grita Strankauskienė

Popamokinė veikla organizuojama:
Centro bendrabutyje, vadovaujantis centro direktoriaus patvirtintais dokumentais: Centro bendrabučio tvarkos aprašu (2011 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T1-130), dienotvarke (2013 m. rugsėjo 3 d. Nr. T1-56), apgyvendinimo bendrabutyje tvarkos aprašu (2013 m. rugsėjo 2 d. Nr. T1-7).

Centro auklėtojai planuoja grupėms aktualias veiklas, pokalbius, edukacines ir pažintines išvykas, grožinės literatūros ir spaudos apžvalgas, renginius, projektines veiklas, individualias veiklas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

Pailgintos dienos (popamokinėje) grupėje, vadovaujantis Pailgintos dienos (popamokinės) grupės paslaugos teikimo Kauno Prano Daunio ugdymo centre tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. T1-132.

Grupės auklėtojai organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą socialinių, komunikacinių, orientacinių įgūdžių ugdymą, pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ar lauke.

Nuo 2016 metų sausio 1 dienos Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos 1 valanda kainuoja 0,10 Eur. Vaiko buvimo Pailgintos dienos grupėje laikas pradedamas skaičiuoti nuo pamokų jo klasėje pabaigos (12 arba 13 val.). Neformaliojo švietimo būreliai ir specialiosios pratybos į grupės paslaugos laiką neįskaičiuojami.

2015 10 20 T 605     2015 12 10 T1 156


2018-2019 m. m. neformaliojo švietimo programos:

 1. Vokalinis  5-10 klasių mokinių ansamblis
 2. Muzikos studija
 3. Muzikos terapija
 4. Molio studija
 5. Dailės studija
 6. Judesio raiška
 7. Rankdarbių būrelis
 8. Matematinė terapija
 9. Kompiuterių pasaulis
 10. Tavo bičiulis kompiuteris
 11. Fizinis aktyvumas ir sveikata
 12. Fizinis aktyvumas sutrikusio regėjimo mokiniams

Neformaliojo vaikų švietimo veikla centre yra skirta mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms kompetencijoms ugdyti per pasirinktą meninę, sportinę, techninės kūrybos ar kitą veiklą.

Šią veiklą mokiniai (tėvai, globėjai) renkasi laisvai iki rugsėjo 7 d.


Skanus ir naudingas užkandis į mokyklą ar darželį pdf


PRIKLAUSOMYBĖ NUO INTERNETO pdf