NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIUS

Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyrius (NŠŠPS) organizuoja ir vykdo veiklą, susijusią su mokinių popietiniu užimtumu, socialine veikla, o taip pat veikla, susijusia su Centro buveine.

Vadovaujasi tais pačiais dokumentais, kuriais grindžiama visa Centro veikla: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais, Centro nuostatais, strateginiu ir veiklos planais.

NŠŠPS atsakingas už mokinių apgyvendinimą Centro bendrabutyje, sudaro sąlygas kasdieninio gyvenimo įgūdžiams formuoti, lavinti ir tobulinti, ruošia socialinei adaptacijai ir integracijai į visuomenę.

NŠŠPS veiklą organizuoja skyriaus vedėja Grita Strankauskienė

Popamokinė veikla organizuojama:
– Centro bendrabutyje, vadovaujantis Centro direktorius patvirtintais dokumentais: Centro
bendrabučio tvarkos aprašu (2011 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T1-130), dienotvarke (2013 m. rugsėjo 3
d. Nr. T1-56), apgyvendinimo bendrabutyje tvarkos aprašu (2013 m. rugsėjo 2 d. Nr. T1-7).
– Pailgintos dienos (popamokinėje) grupėje, vadovaujantis „Pailgintos dienos (popamokinės)
grupės paslaugos teikimo Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo Centre tvarkos aprašu, patvirtintu
direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. T1-132.

Centro auklėtojai planuoja grupėms aktualias veiklas, pokalbius, edukacines ir pažintines išvykas, grožinės literatūros ir spaudos apžvalgas, renginius, projektines veiklas, individualias veiklas nematantiems vaikams.


  • NŠŠPS organizuoja tiflopedagoginę pagalbą akliems ir silpnaregiams vaikams nuo gimimo iki kol jiems pradedamas teikti pradinis ugdymas. Pagalba teikiama namuose ir mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
  • NŠŠPS teikia tiflopedagoginę pagalbą akliems ir silpnaregiams mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose. Bendradarbiauja su atitinkamomis įstaigomis, siūlo metodinę-konsultacinę pagalbą mokytojams, tėvams, organizuoja konsultacines dienas.
  • NŠŠPS vykdo apakusių 18 metų ir vyresnių asmenų socialinį ugdymą namuose: moko Brailio rašto, orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo, kompiuterinio raštingumo, kasdieninio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžių.

NŠŠPS vienas iš tikslų – teikti kokybiškas specialiosios pedagoginės (tiflopedagoginės) pagalbos paslaugas akliems ir silpnaregiams vaikams nuo gimimo namuose, ugdomiems inkliuziniu būdu ir suaugusiems jų gyvenamojoje vietoje bei užtikrinti šių paslaugų prieinamumą regione.

Teikiama individuali tiflopedagoginė pagalba namuose ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikams bei bendrojo ugdymo mokyklose ugdomiems akliems ir silpnaregiams mokiniams, metodinė-konsultacinė pagalba jų mokytojams ir tėvams. Šiuo tikslu bendradarbiaujama su bendrojo lavinimo mokyklomis, ugdančiomis integruotus aklus ir silpnaregius bei jų tėvais, organizuojamos konsultacinės dienos.

Skyriaus tiflopedagogai jau keliolika metų dirba „vizituojančio mokytojo“ darbą: ugdo sutrikusios regos vaikus nuo gimimo namuose ir bendrojo ugdymo įstaigose, konsultuoja tėvus bei mokytojus, teikia apakusiems suaugusiesiems socialinio ugdymo paslaugas. Deja, vis dar susiduria su informavimo ir finansavimo problemomis. Lietuvoje kol kas nėra nei tikslaus termino, nei metodikų, apibūdinančių tiflopedagogo, dirbančio su sutrikusios regos vaiku šeimoje ar bendrojo ugdymo įstaigoje, darbo specifiką. Kartais regos sutrikimą turinčio vaiko, jo tėvų ir mokytojų nepasiekia informacija ir tiflopedagogo pagalba. Todėl siekiant kokybiškų specialiosios pedagoginės (tiflopedagoginės) pagalbos paslaugų prieinamumo akliems ir silpnaregiams vaikams nuo gimimo namuose ir inkliuzinio ugdymo sistemoje 2012 metais buvo pradėtas projektas „AITVARAS. Ankstyvoji intervencija vaikystėje ir inkliuzinis aklų ir silpnaregių vaikų ugdymas“, kurio veiklos apima visus penkis Centrus Lietuvoje, teikiančius tiflopedagogines paslaugas, ŠMM, SPPC ir LASS atstovus.

2001 m. įkurtas Socialinio ugdymo skyrius (dabar NŠŠPS) teikia paslaugas Kauno ir Marijampolės apskričių akliesiems ir silpnaregiams vaikams nuo gimimo, integruotai besimokantiems mokiniams ir apakusiems suaugusiems.