Į Centrą priimami asmenys, turintys regos, įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinę negalią su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Priėmimas vykdomas vadovaujantis švietimą reglamentuojančiais dokumentais ir Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais. Komplektuojant klases laikomasi normatyvinių reikalavimų, neviršijant dokumentuose nurodytų mokinių skaičiaus klasėse. Asmenų priėmimas į Centrą įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami Centro ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės. Priėmimą vykdo priėmimo komisija, skiriama direktorės įsakymu, veikianti pagal direktorės patvirtintą darbo reglamentą. Centrui priskirta teritorija – Kauno miestas (regos sutrikimą turintiems asmenims ši sąlyga netaikoma).


Reikalingi dokumentai

1. Prašymas. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
2. PPT (pedagoginės psichologinės tarnybos) pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo.
3. Mokiniams su regos sutrikimais – gydytojo oftalmologo asmens regėjimo būklės įvertinimas.
4. Neįgalumo lygio pažyma.
5. Neįgaliojo pažymėjimas.
6. Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentas.
7. Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą (F-027-1/a).
8. Mokinio gimimo liudijimo kopija.
9. Dvi nuotraukos (3×4) (nebūtina).


Dokumentai registruojami

  • Prašymai pradėti mokytis registruojami elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt
  • Registruotų prašymų tikrinimo vartotojo vadovas pdf
  • Centro raštinėje pirmadieniais-penktadieniais, 8.00 – 16.00 val. Už dokumentų priėmimą atsakinga raštinės vedėja, tel. (8 37) 33 18 24
  • Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Priėmimas vykdomas vadovaujantis:


Priėmimo komisija

Pirmininkė – Lolita Alvana Andriuškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

  • Toma Malvicė, psichologė
  • Daiva Sanauskienė, gydytoja reabilitologė
  • Vaiva Alijauskienė, specialioji pedagogė
  • Grita Strankauskienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja

Komisijos darbo reglamentas pdf