Dėl priėmimo į Kauno Prano Daunio ugdymo centrą kreipkitės telefonu 8(37) 33 18 24  arba  el.paštu kaunosim@gmail.com 


Priėmimas vykdomas vadovaujantis:


Dėl priėmimo į Kauno Prano Daunio ugdymo centro ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus grupes nuo 2020 09 01  pdf


Priėmimo komisija

Pirmininkė – Lolita Alvana Andriuškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

  • Toma Malvicė, psichologė
  • Alma Murzienė, pradinių klasių mokytoja
  • Vaiva Alijauskienė, specialioji pedagogė
  • Daiva Sasnauskienė, gydytoja reabilitologė

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
2. PPT (pedagoginės psichologinės tarnybos) pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo.
3. Mokiniams su regos sutrikimais – gydytojo oftalmologo asmens regėjimo būklės įvertinimas.
4. Neįgalumo lygio pažyma.
5. Neįgaliojo pažymėjimas.
6. Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentas.


Dokumentai registruojami


Į Centrą priimami asmenys, turintys regos, įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinę negalią su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Priėmimas vykdomas vadovaujantis švietimą reglamentuojančiais dokumentais ir Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais. Komplektuojant klases laikomasi normatyvinių reikalavimų, neviršijant dokumentuose nurodytų mokinių skaičiaus klasėse. Asmenų priėmimas į Centrą įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami Centro ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės. Priėmimą vykdo priėmimo komisija, skiriama direktorės įsakymu, veikianti pagal direktorės patvirtintą darbo reglamentą. Centrui priskirta teritorija – Kauno miestas (regos sutrikimą turintiems asmenims ši sąlyga netaikoma).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status