• Specialieji pedagogai

Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokiniams mokymosi medžiagą, modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą.

  • Logopedai 

Logopedai teikia specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems regos, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinių kalbos ugdymo programas. Konsultuoja mokytojus, tėvus ir kitus asmenis, dalyvaujančius ugdymo procese. Rengia ir naudoja specialiosios logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones.

  • Psichologai

Konsultuoja vaikus, tėvus (globėjus) pedagogus vaiko asmenybės ir ugdymosi problemų klausimais, numato nepageidaujamo elgesio prevencijos ir korekcijos būdus. Įvertina vaiko asmenybės ir ugdymosi galias ir sunkumus. Rūpinasi centro bendruomenės psichologiniu švietimu, psichologinių problemų prevencijos įgyvendinimu.

  • Gydomosios kūno kultūros specialistai

Pagal gydytojų rekomendacijas teikiama kvalifikuota kineziterapinė pagalba. Gydomosios kūno kultūros pamokas lanko vaikai, turintys įgimtus ar įgytus judesio-padėties sutrikimus, liekamuosius reiškinius po somatinių ar neurologinių susirgimų. Aktyvios funkcinės-refleksinės terapijos metodai, bendrosios ir specialios treniruotės priemonės padeda atstatyti arba kompensuoti sutrikusias organizmo funkcijas, lavinti fizinį (organizmo) pajėgumą. Vykdo korekcinę terapiją vaikams, turintiems stuburo iškrypimus, ydingą laikyseną, plokščiapėdystę. Rengia individualias programas kiekvienam vaikui ir vykdo jas. Konsultuoja tėvus, pedagogus, rengia metodinę medžiagą.

  • Regėjimo funkcijų lavinimo mokytojai

Specialūs regėjimo lavinimo užsiėmimai ugdytiniams, kurių regėjimo aštrumas žemesnis nei 0,1 pravedami vizualinių funkcijų lavinimo kabinete. Pagrindinis darbo principas – lavinti regėjimo suvokimą, jei ugdytinis turi bent šviesos pojūtį. Individualios pratybos pagal kiekvienam asmeniui, atsižvelgiant į jo vizualinių funkcijų išsivystymo lygį, amžių, gebėjimus, sudarytą programą.

  • Tiflopedagogai

Bendradarbiaudami su mokytojais, mokiniais, tėvais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko. Padeda akliems ir silpnaregiams mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas atsižvelgdami į kiekvieno mokinio regėjimo funkcijų būklę, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. Moko aklus ir silpnaregius mokinius tinkamai naudotis specialiosiomis mokymo priemonėmis ir kompensacine technika.

  • Socialiniai pedagogai

Padeda mokiniams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, ugdytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

  • Ergoterapeutai

Ergoterapijos metu ugdomi protiniai gebėjimai, sugebėjimas koncentruoti dėmesį; mokoma kasdienių buitinių, higieninių įgūdžių; sprendžiamos įvairios su mokymosi veikla susijusios problemos. Specialiųjų poreikių turintys vaikai įgalinami siekti maksimalaus savarankiškumo visose gyvenimo srityse. Užsiėmimų metu formuojamas vaiko savarankiškumas, smulkiosios motorikos įgūdžiai, pažintinės funkcijos. Kuriama saugi ir stimuliuojanti aplinka, pritaikyta kiekvieno vaiko poreikiams. Taikoma sensorinė integracija, skatinama vaikų savireguliacija.

  • Sveikatos priežiūros specialistai

Pagrindinis specialisto veiklos tikslas: saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą. Pasakoja apie sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo būdus, konsultuoja  mokinius, tėvus, pedagogus ir kitus įstaigos darbuotojus. Tikrina mokinių asmens higieną. Teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą. Renka, kaupia, analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę, pataria, kaip laikytis gydytojų rekomendacijų ugdymo įstaigoje. Planuoja užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones. Tvarko dokumentaciją, susijusią su sveikatos priežiūra.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status