Centre veikia:

kc lentos

AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ TURINČIŲ VAIKŲ KONSULTACINIS CENTRAS

KC

Teikia nemokamas konsultacijas ir pagalbą autizmo spektro sutrikimų turintiems Kauno miesto ir respublikos vaikams, jų tėvams, artimiesiems bei specialistams, kurie dirba ar susiduria su tokius sutrikimus turinčiais vaikais.

Pagrindinės centro funkcijos:

• Vaikų, jų šeimos narių, mokytojų ir kitų specialistų grupinis ir individualus konsultavimas specialiojo ugdymo ir reabilitacijos klausimais.
• Specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės ir gydymo priežiūros pagalbos organizavimas ir teikimas vaikams su autizmo spektro sutrikimais.
• Vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių identifikavimo ir įvertinimo organizavimas.
• Projektų, skirtų negalės vaikų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybei gerinti, kūrimas ir organizavimas.
• Pedagoginis ir psichologinis tėvų, mokytojų švietimas, organizuojant kompetencijų tobulinimo renginius (konferencijas, seminarus, paskaitas, diskusijas) apie negalės vaikų potencines galimybes ir jų integraciją bei inkliuziją į bendrojo lavinimo mokyklas.
• Palankios aplinkos ir mikroklimato sudarymas, tenkinant vaiko bazinius, specialiuosius ir sveikatos priežiūros poreikius.

Specialistai, teikiantys pagalbą vaikams su autizmo spektro sutrikimais:

• Psichologas
• Specialusis pedagogas
• Logopedas
• Gydytojas reabilitologas
• Kineziterapeutas
• Masažuotojas

Konsultacijoms būtina išankstinė registracija

Kauno Prano Daunio ugdymo centras,
Bajorų g. 12, Kaunas LT-48374
Tel.: (8-37) 269 220
El. paštas: kaunosim@gmail.com
www.kasuc.lm.lt

____________________________________________

AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ MOKINIŲ KONSULTACINIS CENTRAS

Šiame centre tiflopedagogai:

  • teikia tiflopedagoginę pagalbą akliems ir silpnaregiams vaikams nuo gimimo iki kol jiems pradedamas teikti pradinis ugdymas, vaikams, turintiems kompleksinių sutrikimų (į kurių sudėtį įeina regos sutrikimai). Vaikas gali būti ugdomas individualiai namuose ir/ar įstaigoje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
  • teikia tiflopedagoginę pagalbą akliems ir silpnaregiams mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose;
  • teikia švietimo informacinę, metodinę-konsultacinę pagalbą mokytojams, dirbantiems su integruotai ugdomais regos sutrikimų turinčiais mokiniais;
  • bendradarbiauja su švietimo pagalbos tarnybomis, siūlo informacinę, konsultacinę pagalbą regos sutrikimų turinčių vaikų tėvams, bendruomenės nariams, organizuoja konsultacines dienas, stovyklas.
  • moko netekusius regėjimo suaugusiuosius jų gyvenamojoje vietoje: Brailio rašto, orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo, kompiuterinio raštingumo, kasdieninio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžių.

Tiflopedagogas:

– įvertinta aklų ar silpnaregių asmenų regimojo suvokimo, sensomotorikos, savitarnos, orientacijos ir mobilumo, socialinius įgūdžius bei specialiuosius ugdymosi poreikius;

– bendradarbiaudamas su mokytojais, mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus bei metodus ir juos taiko;

– teikia metodinę pagalbą rengiant mokomąją medžiagą padidintu šriftu, Brailio raštu ir kt. bei konsultuoja dėl mokymosi aplinkos pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių rengimo, kompensacinės technikos parinkimo ir kt.;

– moko aklus ir silpnaregius mokinius orientuotis erdvėje ir judėti savarankiškai, Brailio rašto, kompiuterinio raštingumo, savitarnos ir kitų mokymuisi mokykloje ir savarankiškam gyvenimui būtinų įgūdžių;

– moko aklus ir silpnaregius asmenis tinkamai naudotis specialiosiomis mokymo priemonėmis ir kompensacine technika;

– rengia, kaupia ir sistemina specialiąsias mokymo priemones, skirtas regos sutrikimų turinčių mokinių ugdymui, rengia metodinę medžiagą.

Šiame skyriuje dirbančių tiflopedagogų darbo forma mobili. Tiflopedagogai dirba ugdytinių namuose ir/ar formaliojo švietimo mokyklose Kauno miesto, Kauno, Raseinių, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų, Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių rajonų, Birštono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybių teritorijose.

Konsultacijoms būtina išankstinė registracija

Kauno Prano Daunio ugdymo centras,
Taikos pr. 6A, Kaunas LT-50188
Tel.: (8-37) 331824
El. paštas: kaunosim@gmail.com
www.kasuc.lm.lt

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status