• Centro bendruomenė savivaldą organizuoja, kuria jos formas ir institucijas remdamasi centro filosofija ir švietimo tikslais, centre vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.
 • Centre veikia šios savivaldos institucijos: centro taryba, mokytojų taryba.

Kauno Prano Daunio ugdymo CENTRO TARYBA 

Centro taryba aptaria, nagrinėja ir sprendžia svarbiausius centro veiklos sričių klausimus, telkdama tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus ir kitus centro bendruomenės narius.

Centro tarybos nariai 2019-2021 m. m.:

 • Pedagogai – Lina Vitkuvienė, Audronė Polukordienė, Audronė Gurevičienė,
 • Mokinių tėvai – Lina Grikienė, Smiltė Juraitė, Ilona Gudaitienė,
 • Bendruomenės atstovai – Virginijus Raščius, Zita Štrimeikienė, Vida Daukšienė.

Centro tarybos pirmininkė – Lina Vitkuvienė (e.p. lina.vitkuviene@gmail.com)

Centro tarybos sekretorė – Vida Daukšienė

Centro tarybos nuostatai


MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba yra nuolat veikianti centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybą sudaro centro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi centre dirbantys mokytojai, pedagoginiai darbuotojai, sveikatos priežiūros specialistai, psichologas, socialinis pedagogas, logopedas, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Mokytojų tarybai vadovauja centro direktorius.

Mokytojų tarybos nuostatai


METODINĖ TARYBA

Metodinė taryba ir metodinės grupės organizuoja ir koordinuoja Centro metodinę veiklą.

Metodinės grupės:

 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų kompleksinio ugdymo metodinė grupė,
 • Pradinių klasių metodinė grupė,
 • Pagrindinio ugdymo programos metodinė grupė.

Metodinės tarybos vadovas – Audronė Ališauskienė, logopedė (e.p. audralis@gmail.com)

Metodinės tarybos nariai 2018-2019 m. m.:

 • Lolita Alvana Andriuškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Grita Strankauskienė, neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėja,
 • Rita Andriušienė,  Ikimokyklinio amžiaus vaikų kompleksinio ugdymo metodinės grupės vadovė,
 • Alma Murzienė, pradinių klasių metodinės grupės vadovė,
 • Juozas Davalga,  pagrindinio ugdymo programos metodinės grupės vadovas,
 • Jolanta Kolomyjskienė, auklėtoja.

Metodinės tarybos nuostatai

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status