• Centro bendruomenė savivaldą organizuoja, kuria jos formas ir institucijas remdamasi centro filosofija ir švietimo tikslais, centre vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.
 • Centre veikia šios savivaldos institucijos: centro taryba, mokytojų taryba.

Kauno Prano Daunio ugdymo CENTRO TARYBA 

Centro tarybos nariai 2017-2019 m. m.:
Pedagogai – Lina Vitkuvienė, Audronė Polukordienė, Audronė Gurevičienė,
Mokinių tėvai – Rūta Budreckienė, Rasa Šaulienė, Ilona Gudaitienė,
Bendruomenės atstovai – Virginijus Raščius, Zita Štrimeikienė, Vida Daukšienė.

Centro tarybos pirmininkė – Lina Vitkuvienė (e.p. lina.vitkuviene@gmail.com)

Centro tarybos veikla vykdoma vadovaujantis Kauno Prano Daunio ugdymo centro nuostatais, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. 

 1. Centro taryba yra aukščiausia centro savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų centro bendruomenės narių atstovus svarbiausiems centro veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.
 2. Centro taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, savininko teisės aktais ir centro nuostatais.
 3. Centro taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, racionalumo ir tęstinumo principais.
 4. Centro tarybos priimti nutarimai, neprieštaraujantys centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, yra privalomi visai centro bendruomenei.
 5. Centro direktorius gali teikti iš naujo svarstyti tuos centro tarybos nutarimus, kurie prieštarauja centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams.
 6. Jei savininkas ar švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustato, kad centro tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, siūlo centro tarybai juos svarstyti iš naujo. Centro tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka.
 7. Centro tarybos nuostatus tvirtina centro taryba.
 8. Centro tarybos nuostatai gali būti keičiami ar papildomi centro tarybos nutarimu paprasta balsų dauguma. Inicijuoti centro tarybos nuostatų pakeitimą gali: centro tarybos narys (-iai); centro administracija; savininkas.
 9. Centro tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius. Ją sudaro 9 asmenys: 3 pedagogai, 3 nepedagoginiai darbuotojai ir 3 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), nedirbantys centre.
 10. Į centro tarybą narius renka: tėvus (globėjus, rūpintojus) – visuotinis centro tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, nepedagoginius darbuotojus – bendruomenės susirinkimas.
 11. Centro taryba renkama dvejiems metams.
 12. Centro tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką renka ir atšaukia centro tarybos nariai atviru balsavimu pirmojo posėdžio metu.
 13. Centro direktorius, jo pavaduotojai gali būti tarybos nariais, tačiau nė vienas jų negali būti centro tarybos pirmininku.
 14. Centro tarybos narį gali atšaukti jį išrinkusi institucija. Į atšaukto nario vietą išrenkamas naujas narys.
 15. Centro tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planą ir dokumentų tvarkymo taisykles tvarko centro tarybos sekretorius, išrenkamas iš centro tarybos narių atviru balsavimu balsų dauguma.
 16. Centro tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 17. Centro tarybos posėdį šaukia pirmininkas savo iniciatyva arba centro tarybos nutarimu. Centro tarybos posėdį gali inicijuoti centro administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui).
 18. Centro tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis centro tarybos posėdis.
 19. Į centro tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų centro savivaldos institucijų atstovai, administracija, mokytojai, ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti asmenys.
 20. Centro tarybos nariai privalo dalyvauti centro tarybos posėdžiuose.
 21. Centro tarybos nariai turi teisę gauti visą informaciją apie centro veiklą.
 22. Centro taryba gali sustabdyti kitų centro savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
 23. Centro taryba už savo veiklą atsiskaito kartą per metus ją rinkusiems centro bendruomenės nariams.
 24. Centro tarybos atsiskaitymo formas ir būdus nustato centro taryba.
 25. Centro taryba paleidžiama: reikalaujant 2/3 centro tarybos narių; į tris posėdžius iš eilės nesusirinkus 2/3 jos narių; pasibaigus centro dalyvavimui reorganizavime; likviduojant centrą arba jį reorganizavus.

Centro taryba atlieka šias funkcijas:

 1. Nustato centro veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką.
 2. Pritaria centro metiniam veiklos planui, strateginiam planui, centro darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui.
 3. Inicijuoja centro bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia centro bendruomenę centro uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja centro kultūrą .
 4. Vertina centro vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis.
 5. Teikia siūlymų dėl centro darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant centro materialinius ir intelektinius išteklius.
 6. Pritaria centro pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą.
 7. Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo centro sąskaitoje galimybes, teikia siūlymų dėl jų paskirstymo ir panaudojimo.
 8. Teikia siūlymų dėl mokytojų darbo krūvių paskirstymo.
 9. Nagrinėja ir vertina centro psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja centro, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymų centro vadovybei.
 10. Sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų centro savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai.

Mokytojų taryba


Metodinė taryba

 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų kompleksinio ugdymo metodinė grupė
 • Pradinių klasių metodinė grupė
 • Pagrindinio ugdymo programos metodinė grupė