Kauno Prano Daunio ugdymo CENTRO TARYBA 

Centro tarybos nariai 2015-2017 m. m.:
Pedagogai – Lina Vitkuvienė, Audronė Polukordienė, Audronė Gurevičienė,
Mokinių tėvai – Rūta Budreckienė, Rasa Šaulienė, Ilona Gudaitienė,
Bendruomenės atstovai – Virginijus Raščius, Zita Štrimeikienė, Vida Daukšienė.

Centro tarybos pirmininkė – Lina Vitkuvienė (e.p. lina.vitkuviene@gmail.com)

Centro tarybos veikla vykdoma vadovaujantis Kauno Prano Daunio ugdymo centro nuostatais, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 14 d. 

1. Centro taryba yra aukščiausia Centro savivaldos institucija. Centro taryba telkia Centro mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Centro interesams.
2. Centro taryba renkama dvejiems metams. Ją sudaro 9 asmenys: 3 pedagogai, 3 nepedagoginiai darbuotojai, 3 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), nedirbantys Centre.
3. Į Centro tarybą narius deleguoja: tėvus (globėjus, rūpintojus) – visuotinis Centro tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, nepedagoginius darbuotojus – bendruomenės susirinkimas.
4. Centro tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto tolygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas. Centro direktorius Centro tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestojo nario teisėmis.
5. Centro tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Centro tarybos posėdyje.
6. Centro tarybos veikloje gali dalyvauti kiti Centro bendruomenės nariai, rėmėjai, bendruomenės atstovai.
7. Centro tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
8. Centro taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito: į Centro tarybą deleguoti tėvai (globėjai, rūpintojai) – visuotiniam Centro tėvų susirinkimui, mokytojai – mokytojų tarybai, nepedagoginiai darbuotojai – bendruomenės susirinkimui.

Centro taryba atlieka šias funkcijas:

1. Teikia siūlymų dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
2. Derina Centro strateginį planą, Centro metinę veiklos programą, Centro darbo tvarkos taisykles, kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Centro direktoriaus.
3. Teikia siūlymų Centro direktoriui dėl Centro nuostatų pakeitimo ar papildymo, Centro vidaus struktūros tobulinimo.
4. Svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus.
5. Išklauso Centro metines veiklos ataskaitas ir teikia Centro direktoriui siūlymų dėl Centro veiklos tobulinimo.
6. Teikia siūlymų dėl Centro veiklos tobulinimo.
7. Svarsto mokytojų tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Centro direktoriui.
8. Teikia siūlymų dėl Centro darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
9. Svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus.


Mokytojų taryba


Metodinė taryba


  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų kompleksinio ugdymo metodinė grupė
  • Pradinių klasių metodinė grupė
  • Pagrindinio ugdymo programos metodinė grupė