Bibliotekos nuostatai

Bibliotekos ir skaityklos taisyklės

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka


Pagrindinis ugdymo centro informacijos šaltinis – biblioteka, savo veikla siekianti įgyvendinti centro misiją ir tikslus, neatsiejama mokymo(si) proceso dalis.

Tikslai

 1. Siekti, kad biblioteka – informacinis centras taptų patraukliu, aktyviu informacijos, kultūros centru.
 2. Skatinti mokinių norą skaityti, ugdyti meilę knygai.

Uždaviniai

 1. Kaupti spaudinių ir kitų dokumentų fondą.
 2. Padėti pedagogams organizuoti ugdymo procesą.
 3. Bendradarbiauti su centro bendruomene, kuriant ir įgyvendinant projektus.
 4. Plėtoti skaitymo įgūdžius.

Spaudinių fondas

 1. Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai ir kt.).
 2. Programinė literatūra.
 3. Vaikų literatūra.
 4. Užsienio literatūra.
 5. Lietuvių literatūra.
 6. Mokslo, populiarioji literatūra.
 7. Taktilinės knygos.
 8. Garsinės knygos. CD.
 9. Brailio raštu knygos ir vadovėliai.
 10. Vadovėliai.

Biblioteka kasmet gauna knygų įvairia tematika. Daugiausia literatūros ir garsinių leidinių gaunama iš LAB. Visų klasių mokiniai supažindinami su bibliotekoje esančių knygų išdėstymo tvarka. Mokiniai pratinami naudotis enciklopedijomis, žodynais, žinynais. Bibliotekoje – skaitykloje rengiamos parodos, konkursai, susitikimai su rašytojais, vyksta klasių valandėlės, pamokos. Bibliotekoje kasmet organizuojama mokinių skaitymo Brailio raštu konkursas. Geriausiai skaitę mokiniai dalyvauja konkurse LAB Kauno skyriuje ir LAB Vilniuje. Bibliotekoje-skaitykloje yra įvairios techninės priemonės: internetas, interaktyvi lenta, kompiuteriai, multimedija.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status