Teisės aktai:

 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2011–03–17, Nr. XI–281),
 • Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija (ratifikuota Lietuvoje 2010 m. gegužės 28 d., Žin. 2010, Nr. 71-3561),
 • Valstybinė švietimo strategija 2013-2022 metams,
 • Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228),
 • Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas (patvirtintu LR švietimo ir mokslo, LR sveikatos apsaugos ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/V-317),
 • Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas (patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1775),
 • Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795).


Tyrimai ir analizės

Aktualių tyrimų ir analizių nėra.


Teisės aktų pažeidimai

 • Seimo kontrolierių pažymos. Nėra.
 • Valstybės kontrolierių sprendimai. Nėra.
 • Teismo sprendimai. Nėra.
 • Tarnybiniai nusižengimai. Nėra.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status