• Neformaliojo švietimo skyrius (NŠS) organizuoja ir vykdo veiklą, susijusią su mokinių popietiniu užimtumu ir apgyvendinimu Centro bendrabutyje.
  • NŠS vadovaujasi tais pačiais dokumentais, kuriais grindžiama visa Centro veikla: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais, Centro nuostatais, strateginiu ir veiklos planais.
  • NŠS atsakingas už mokinių apgyvendinimą Centro bendrabutyje, sudaro sąlygas kasdieninio gyvenimo įgūdžiams formuoti, lavinti ir tobulinti, ruošia socialinei adaptacijai ir integracijai į visuomenę.
  • NŠS veiklą organizuoja skyriaus vedėja Aušrinė Šniokienė

Popamokinė veikla organizuojama:
Centro bendrabutyje, vadovaujantis centro direktoriaus patvirtintais dokumentais: Centro bendrabučio tvarkos aprašu (2011 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T1-130), dienotvarke (2013 m. rugsėjo 3 d. Nr. T1-56), apgyvendinimo bendrabutyje tvarkos aprašu (2013 m. rugsėjo 2 d. Nr. T1-7).

Centro auklėtojai planuoja grupėms aktualias veiklas, pokalbius, edukacines ir pažintines išvykas, grožinės literatūros ir spaudos apžvalgas, renginius, projektines veiklas, individualias veiklas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

Pailgintos dienos (popamokinėje) grupėje, vadovaujantis Pailgintos dienos (popamokinės) grupės paslaugos teikimo Kauno Prano Daunio ugdymo centre tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. T1-132.

Grupės auklėtojai organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą socialinių, komunikacinių, orientacinių įgūdžių ugdymą, pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ar lauke.

Nuo 2016 metų sausio 1 dienos Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos 1 valanda kainuoja 0,10 Eur. Vaiko buvimo Pailgintos dienos grupėje laikas pradedamas skaičiuoti nuo pamokų jo klasėje pabaigos (12 arba 13 val.). Neformaliojo švietimo būreliai ir specialiosios pratybos į grupės paslaugos laiką neįskaičiuojami.

2015 10 20 T 605     2015 12 10 T1 156

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status