• Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyrius (NŠŠPS) organizuoja ir vykdo veiklą, susijusią su mokinių popietiniu užimtumu ir apgyvendinimu Centro bendrabutyje.
  • NŠŠPS vadovaujasi tais pačiais dokumentais, kuriais grindžiama visa Centro veikla: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais, Centro nuostatais, strateginiu ir veiklos planais.
  • NŠŠPS atsakingas už mokinių apgyvendinimą Centro bendrabutyje, sudaro sąlygas kasdieninio gyvenimo įgūdžiams formuoti, lavinti ir tobulinti, ruošia socialinei adaptacijai ir integracijai į visuomenę.
  • NŠŠPS veiklą organizuoja skyriaus vedėja Grita Strankauskienė

Popamokinė veikla organizuojama:
Centro bendrabutyje, vadovaujantis centro direktoriaus patvirtintais dokumentais: Centro bendrabučio tvarkos aprašu (2011 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T1-130), dienotvarke (2013 m. rugsėjo 3 d. Nr. T1-56), apgyvendinimo bendrabutyje tvarkos aprašu (2013 m. rugsėjo 2 d. Nr. T1-7).

Centro auklėtojai planuoja grupėms aktualias veiklas, pokalbius, edukacines ir pažintines išvykas, grožinės literatūros ir spaudos apžvalgas, renginius, projektines veiklas, individualias veiklas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

Pailgintos dienos (popamokinėje) grupėje, vadovaujantis Pailgintos dienos (popamokinės) grupės paslaugos teikimo Kauno Prano Daunio ugdymo centre tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. T1-132.

Grupės auklėtojai organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą socialinių, komunikacinių, orientacinių įgūdžių ugdymą, pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ar lauke.

Nuo 2016 metų sausio 1 dienos Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos 1 valanda kainuoja 0,10 Eur. Vaiko buvimo Pailgintos dienos grupėje laikas pradedamas skaičiuoti nuo pamokų jo klasėje pabaigos (12 arba 13 val.). Neformaliojo švietimo būreliai ir specialiosios pratybos į grupės paslaugos laiką neįskaičiuojami.

2015 10 20 T 605     2015 12 10 T1 156