Naujausi ugdymą reglamentuojantys dokumentai:

  • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2011–03–17, Nr. XI–281),
  • Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (2005–10–18, Nr.  I-2044),
  • Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija (ratifikuota Lietuvoje 2010 m. gegužės 28 d., Žin. 2010, Nr. 71-3561),
  • Valstybinė švietimo strategija 2012-2022 metams,
  • Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228),
  • Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas (patvirtintu LR švietimo ir mokslo, LR sveikatos apsaugos ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/V-317),
  • Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795).

 ŠMM ŠVIETIMAS

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro TEISINĖ INFORMACIJA

Bendrieji ugdymo planai

Vadovėliai ir mokymo priemonės

Ugdymo plėtotės centro biblioteka