VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Komisijos pirmininkas – Lolita Alvana Andriuškevičienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Komisijos pirmininko pavaduotojas – Aušra Lukšienė, specialioji pedagogė.
Komisijos sekretorius – Grita Strankauskienė, tiflopedagogė.

Nariai:
Toma Malvicė, psichologė,
Daiva Stumbrienė, psichologė,
Violeta Šaknienė, specialioji pedagogė,
Saulius Marozas, specialusis pedagogas,
Valdas Urbonavičius, specialusis pedagogas,
Saulė Jankevičienė, tiflopedagogė,
Daiva Sasnauskienė, gydytoja reabilitologė.


  • Specialieji pedagogai

Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokiniams mokymosi medžiagą, modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą.

  • Logopedai 

Logopedai teikia specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems regos, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinių kalbos ugdymo programas. Konsultuoja mokytojus, tėvus ir kitus asmenis, dalyvaujančius ugdymo procese. Rengia ir naudoja specialiosios logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones.

  • Psichologai

Konsultuoja vaikus, tėvus (globėjus) pedagogus vaiko asmenybės ir ugdymosi problemų klausimais, numato nepageidaujamo elgesio prevencijos ir korekcijos būdus. Įvertina vaiko asmenybės ir ugdymosi galias ir sunkumus. Rūpinasi centro bendruomenės psichologiniu švietimu, psichologinių problemų prevencijos įgyvendinimu.

  • Gydomosios kūno kultūros specialistai

Pagal gydytojų rekomendacijas teikiama kvalifikuota kineziterapinė pagalba. Gydomosios kūno kultūros pamokas lanko vaikai, turintys įgimtus ar įgytus judesio-padėties sutrikimus, liekamuosius reiškinius po somatinių ar neurologinių susirgimų. Aktyvios funkcinės-refleksinės terapijos metodai, bendrosios ir specialios treniruotės priemonės padeda atstatyti arba kompensuoti sutrikusias organizmo funkcijas, lavinti fizinį (organizmo) pajėgumą. Vykdo korekcinę terapiją vaikams, turintiems stuburo iškrypimus, ydingą laikyseną, plokščiapėdystę. Rengia individualias programas kiekvienam vaikui ir vykdo jas. Konsultuoja tėvus, pedagogus, rengia metodinę medžiagą.

  • Regėjimo funkcijų lavinimo mokytojai

Specialūs regėjimo lavinimo užsiėmimai ugdytiniams, kurių regėjimo aštrumas žemesnis nei 0,1 pravedami vizualinių funkcijų lavinimo kabinete. Pagrindinis darbo principas – lavinti regėjimo suvokimą, jei ugdytinis turi bent šviesos pojūtį. Individualios pratybos pagal kiekvienam asmeniui, atsižvelgiant į jo vizualinių funkcijų išsivystymo lygį, amžių, gebėjimus, sudarytą programą.

  • Tiflopedagogai
  • Sveikatos priežiūros specialistai