Lietuvos mokytojų stažuotė

Lietuvos mokytojų stažuotė

Vasario 11-15 dienomis pagal centro mokytojų parengtą UPC akredituotą kvalifikacinę programą „Universalaus dizaino principais pagrįstas ugdymas, optimaliai panaudojant ugdymosi aplinkas“ centre stažavosi keturios mokytojos iš Vilniaus, Klaipėdos ir Ukmergės mokyklų. Mokytojos susipažino su centro edukacinėms aplinkomis, mokinių ugdymo(si) būdais ir metodais, stebėjo atviras pamokas ir neformaliojo švietimo veiklas, dalyvavo refleksijose ir diskusijose su centro pedagogais, socialiniais partneriais.

Viešnios gyrė mokinių draugiškumą, norą bendrauti, pašnekėti, pažaisti su svečiais, mokytojų ir komandos betarpišką bendravimą beikūrybiškumą,kuriant naujas ugdymosi aplinkas irišnaudojant įvairias erdves.

Stažuotė vyko įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status